Gold Online Future

Gold Online Futures คืออะไร

Gold Online Futures คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำแท่งความบริสุทธ์ 99.5 % (international Trading Standard) ราคาที่เสนอซื้อเสนอขายมาจากหน่วยดอลล่าร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ เหมือนกับราคาทองโลก โดยใช้การคำนวณกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคา 1 USD เท่ากับ 300 บาท ชำระราคาเป็นเงินบาท ทำให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากราคาทองคำได้โดยไม่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/USD

สัญลักษณ์ในการซื้อขาย Gold Online Futures

ตัวอย่างเช่น GOH21 หมายถึง Gold Online Futures ที่ครบกำหนดสัญญาเดือนมีนาคมปี 2021

สัญลักษณ์ที่ 1 GO หมายถึง ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5%
สัญลักษณ์ที่ 2 H หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้
H M U Z
มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม
สัญลักษณ์ที่ 3 21 หมายถึง ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2020 ใช้ตัวย่อเป็น 20 และ ค.ศ. 2021 ใช้ตัวย่อเป็น 21 เป็นต้น
หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5%
ชื่อย่อสัญญา GO
ขนาดของสัญญา 300 เท่า ของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อน้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อทรอยออนซ์ (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน + 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น + 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning Session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon Session: 14:15 น. - 16:55 น.
Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
Night Session: 18:50 น. - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
การจำกัดฐานะ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.

ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ