คุณยังสามารถแนบไฟล์ .doc, .docx, และ .pdf สำหรับข้อมูลเพิ่ม (ขนาดไฟล์สูงสุด: 4MB)
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ทุกประการ และให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ข้างต้น