งานสัมมนา

สัมมนาฟรี หัวข้อ หลักสูตรพื้นฐาน 1กราฟเทคนิคเบ้ืองต้น สาหรับผู้เริ่มศึกษา

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561
หัวข้อ : หลักสูตรพื้นฐาน 1กราฟเทคนิคเบ้ืองต้น สาหรับผู้เริ่มศึกษา
วิทยากร : คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม(ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

สถานที่จัดงาน : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888