รู้จักกับ อนุพันธ์ (Derivative) ?
รู้จักกับ อนุพันธ์ (Derivative) ?

อนุพันธ์ (Derivative) เป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ เป็นสินค้าที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินค้าอื่นที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่ โดยสินค้าที่อนุพันธ์ อ้างอิงมูลค่าจะเรียกว่า สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) โดยอนุพันธ์จะทำการซื้อขายผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเรียกว่า TFEX

ข้อดีของอนุพันธ์ คือ เป็นสัญญาที่มีสินทรัพย์อ้างอิงหลากหลาย หุ้นสามัญ ดัชนีหลักทรัพย์ พันธบัตร ใช้เงินลงทุนน้อย เพราะเป็นลักษณะแบบวางเงินประกัน 10-15% ของมูลค่าสัญญา แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับจำนวนเงินลงทุน

ข้อจำกัดของอนุพันธ์ คือ สัญญาที่มีอายุจำกัด ตั้งแต่ 1เดือน 3เดือน 6เดือน ไม่สามารถถือครองเป็นการลงทุนระยะยาวได้ ดังนั้นศึกษาก่อนการลงทุน และตรวจสอบอายุของสัญญาอยู่เสมอ

ลงทุนอนุพันธ์ กับ YLG Futures ดียังไง ?

  • รองรับการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต. : SEC)
  • รองรับพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
  • เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทอง
  • เข้าร่วม โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

YLG futures ทีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากสํานักงาน ก.ล.ต. จะทําให้ผู้ลงทุนได้รับชําระ กําไรขาดทุนตามทีเกิดขึ้นจริง ทีสําคัญคือมีเจ้าหน้าทีการตลาดทีได้รับใบอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แตกต่างจากโบรกเกอร์เถื่อนทีไม่มีการจดทะเบียน ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งนักลงทุนอาจเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงได้ง่าย