Siminar

สัมมนา พื้นฐานการลงทุนทองคำ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 13.30 – 14.30 น.

หัวข้อ : พื้นฐานการลงทุนทองคำ

วิทยากร คุณภิมนภัทร โชคจันทร์ชนก

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

Reserve : 02 687 9888

Speaker

คุณกัมปนาท รอบคอบ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด