imgbound

Siminar

คุณวรุต รุ่งขำ

สัมมนาพิเศษ YLG หัวข้อ Global Market แนวโน้มปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ

สถานที่จัด : ณ.ห้องประชุม เสรี จินตนเสรี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ้นสุดงาน

คุณวรุต รุ่งขำ

สัมมนา Weekly Round Up : อัพเดทข่าวสารทิศทางทองคำประจำสัปดาห์

สถานที่จัด : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สิ้นสุดงาน

สัมมนาหัวข้อ : เรียนรู้ เข้าใจทองคำ และ Futures อย่างมืออาชีพ

สถานที่จัด : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สิ้นสุดงาน

สัมมนาหัวข้อ : หุ้นลง ทองขึ้น บาทแข็ง และแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจโลก

สถานที่จัด : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สิ้นสุดงาน
1 2 3 7

E-Learning
A better new way to learn. Anytime, anywhere.

Learn more