News-economic

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในปี 2017

ปัจจัยบวก

– Brexit

– ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝั่งยุโรป

– ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)

ปัจจัยลบ

– การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

– การคาดการณ์ในเชิงบวกต่อนโยบายนายทรัมป์

– การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์

– ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน

ข้อมูล จาก คุณเบญจมา มาอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์