imgbound

สัมมนา

สัมมนาหัวข้อ มอง FUTURE ผ่าน TD SEQUENTIAL

สถานที่จัด : ณ.ห้องประชุม เสรี จินตนเสรี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ้นสุดงาน

คุณวรุต รุ่งขำ

สัมมนาพิเศษ YLG หัวข้อ Global Market แนวโน้มปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ

สถานที่จัด : ณ.ห้องประชุม เสรี จินตนเสรี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ้นสุดงาน

คุณวรุต รุ่งขำ

สัมมนาหัวข้อ Weekly Round Up : อัพเดทข่าวสารทิศทางทองคำประจำสัปดาห์

สถานที่จัด : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สิ้นสุดงาน

สัมมนาหัวข้อ : เรียนรู้ เข้าใจทองคำ และ Futures อย่างมืออาชีพ

สถานที่จัด : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สิ้นสุดงาน
1 2 3 21

E-Lerning เริ่มต้นการเรียนรู้
ด้วยตัวคุณเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม