ข่าวเศรษฐกิจ

รายละเอียดแผนปฏิรูปภาษีทรัมป์

How individual taxes would change : การเปลี่ยนแปลงภาษีบุคคลธรรมดา 

Reduce individual income tax rates : ปรับลดอัตราฐานภาษี (Tax bracket) ของเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือเพียง 3 ขั้นคือ 12%, 25% และ 35%
จากปัจจุบันที่ประกอบไปด้วยเจ็ดอัตราฐานภาษี (Tax bracket) อันได้แก่ 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35% และ 39.6%
Increase standard deduction : มีแผนที่จะให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา (Standard deduction) ได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าโดยคนโสดจะสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้
$12,000 และสำหรับผู้ที่สมรสจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ $24,000 จากเดิมที่มี Standard deductionสำหรับคนโสดที่ $6,350 และสำหรับผู้ที่สมรสที่ $12,600

Increase child tax credit : เพิ่มเงินลดหย่อนภาษีเพื่อสงเคราะห์บุตร
Get rid of valuable tax breaks : ยกเลิกระบบการนำค่าใช้จ่ายจากภาษีท้องถิ่นมาหนักลดหย่อนภาษีเงินได้ ซึ่งประกอบไปด้วย State and Local Tax เนื่องจากที่ผ่านมา
การนำเงินค่าใช้จ่ายของ ภาษีท้องถิ่นมาหักลดภาษีเงินได้นั้น เป็นภาระทางด้านค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลาง (Federal tax expenditure) ซึ่งสำหรับปี 2017 รัฐบาลกลาง
ต้องแบบรับภาระกว่า 96,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่มีฐานรายได้สูง เช่น นิวยอร์ก และ แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครต
Repeal the Alternative Minimum Tax : ยกเลิกระบบการชำระภาษีแบบทางเลือก (Alternative-Minimum Tax) เพื่อลดความซับซ้อนของของการคำนวณภาษี
Kill the estate tax : ยกเลิกภาษีกองมรดก โดยภาษีมรดกของสหรัฐปัจจุบันจัดเก็บจากกองมรดกที่มีมูลค่ามากกว่า 5.49 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐในอัตราภาษีที่ 40%
โดยมีการเสนอให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดก เนื่องจากเป็นภาระต่อทายาทของเจ้ามรดก

How business taxes would change : การเปลี่ยนแปลงภาษีนิติบุคคล
Cut corporate tax rate to 20% : ปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลสหรัฐให้เหลือ 20% จากเดิมที่จัดเก็บอยู่ที่อัตรา 35 %
Drop tax rates on small businesses and other pass-throughs : ปรับลดฐานภาษีที่สูงที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ Pass-Through businesses ซึ่งหมายถึง
ธุรกิจเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วนประเภทต่าง ๆ มาที่ระดับ 25% จากเดิม 39.6%

Change how U.S. multinationals are taxed: เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติของสหรัฐ ใช้ระบบจัดเก็บภาษีภายในเขตแดนกับบริษัทอเมริกันทั่วโลก
เพื่อดึงดูดองค์กรธุรกิจสหรัฐให้กลับมาดำเนินงานในสหรัฐ นอกจากนี้ จะมีการเสนอให้เรียกเก็บภาษีจากผลกำไรในต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติสหรัฐในอัตราลดหย่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทเหล่านั้นโยกย้ายผลกำไรไปยังที่พักหลบภาษีในต่างแดน (tax haven)

#YLGRESEARCH
ที่มาข้อมูล : cnnmoney, infoquest และ fpo

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Group
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888