ประชาสัมพันธ์

โครงการ “YLG ปันรัก…ปันสุขให้น้อง”

YLG ขอเชิญส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี
เชิญร่วมกันบริจาคเงินทุนสำหรับจัดซื้อเครื่องเล่นใหม่และปรับทัศนีย์ภาพของสนามเด็กเล่น รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี

          ด้วยโรงเรียนวัดหนองสุ่ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีนักเรียนทั้หมดจำนวน 91 คน ตั้งอยู่ใน พื้นที่ห่างไกลจากเมือง ทำให้เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนามาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ โดย ปัจจุบันทางโรงเรียนประสบปัญหาสนามเด็กเล่นมีขนาดเล็ก อีกทั้งเครื่องในสนามอยู่ในสภาพที่เก่าและช ารุดทรุดโทรม เกือบทุกชิ้น (ตามเอกสารแนบ ) จนไม่สามารถสร้างใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียนได้ จากปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนวัดหนองสุ่ม และคณะผู้ประสานงาน เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้าง พัฒนาการของเด็กนักเรียน จึงจัดตั้งโครงการ “สนามเด็กเล่นใหม่เพื่อน้อง” เพื่อขอระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธามาจัดซื้อ เครื่องเล่นใหม่ทดแทนเครื่องเล่นเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของสนามเด็กเล่นให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนทุกวัย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ในการนี้ทางโรงเรียนวัดหนองสุ่ม และคณะผู้ประสานงาน ใคร่ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ หรือสิ่งของที่จะ มอบให้แก่นักเรียน จากหน่วยงานของท่าน เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อจัดสร้างเครื่องเล่นและปรับปรุงสนามเด็กเล่นของ โรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ เพื่อให้โครงการ “สนามเด็ก เล่นใหม่เพื่อน้อง” สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี
“สานรักสานน้ำใจ YLG” เลขที่บัญชี 789-2-20532-3

รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ – 22 มิถุนายน 2561

เอกสารโครงการขอความอนุเคราะห์สนามเด็กเล่น

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888